KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 1. KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ
 2. ÇEREZ POLİTİKASI
 3. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

İstanbul Göztepe Vergi Dairesine 0480145523 Vergi numarası ile kayıtlı Bağdat Cd. No: 270, Kat: 3 Daire: 10 34728 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim; Op. Dr. Orhan Alan olarak, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla Orhan Alan (Klinik) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir.
Belirtmek isteriz ki, KLİNİK olarak siz hastalarımızın, hasta yakınlarının, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, potansiyel hastalarımızın, ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın ve diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz.
Klinik, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlar, sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat, KVKK ve ilgili ikincil düzenlemeler uyarınca; sözlü, yazılı, yahut elektronik olarak Kliniğimiz tarafından toplanmaktadır.
Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile kliniğin meşru menfaatinin gerektirmesi ve KVKK’nın 6. maddesinde yer alan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Bilgi Teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında kliniklerimize bulunduğunuz esnada ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da GSM teknolojileri de dahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir.
Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da ve şirketimiz VERBİS kaydında belirtilen genel ilkelere ve sürelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.
Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir;


Kimlik Verileri
(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğe özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz

İletişim Verileri
(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

 

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz

Finansal Veriler
(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz gibi finansal verileriniz

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
(Hasta ve Hasta Adaylarımızın Sunduğu veriler olmak üzere)

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, ameliyat öncesi ve sonrası karşılaştırma amacıyla çekilen fotoğraflarınız

Sağlık Bilgileri ve Cinsel Hayat Verileri
(Hasta ve Hasta Adaylarımızın Sunduğu veriler olmak üzere)

Kan grubu, medikal geçmiş, hastalık geçmişi, mevcut hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ilaç alerjisi, ruh ve akıl sağlığı hastalıkları, alkol ve sigara kullanımı, ameliyat geçmişi, gebelik durumu, konsültasyon raporu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, tıbbi değerler, tahlil sonuçları gibi sağlığınıza ilişkin verileriniz

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve mevzuattan doğan sorumluluğumuz kapsamında; Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Alınan randevular hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, Klinik işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Kliniğin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi, Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, Suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenmesi, Risk yönetimi ve kalite geliştirme aksiyonlarının sağlanması, Web sitesi ve mobil kanallar üzerinden tanıtım amaçlı içerik ve ileti paylaşımı yapılabilmesi, Araştırma yapılması, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Gerçekleştirilen sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması, Kimlik teyidi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Ameliyatın anlaşmalı hastanede gerçekleştirilebilmesi için hastane ile iletişim sağlanarak; bakım hizmetlerinizin ve ameliyatın gerçekleştirilmesi için anestezi ve ameliyat sırasında hazır bulunacak personelin bilgilendirilmesi, Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakatın sağlanabilmesi, Klinik ile iş ilişkisi içerisinde olan kuruluşların politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi, Klinik acil durum süreçlerinin yürütülmesi; hasta memnuniyetinin ölçülmesi de dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Hasta memnuniyetinin arttırılması, amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.
Yukarıda sayılı kişisel verileriniz, 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Özel Hastaneler Tüzüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilecek olup, Kliniğe ait arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yurtiçinde ve/veya yurtdışında, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, klinik operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi, klinik içi operasyonel yönetimin verimlileştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aksiyonlarının sağlanması, kliniğimiz ile anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde başta Sağlık Bakanlığı, İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı alt birimleri olmak üzere, aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, adli makamlar, tıbbi teşhis için anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan sair üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın başvurduğu sağlık kuruluşu, ameliyatınızın klinik dışında gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz hastane ve hekimlerle, yetki verdiğiniz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, IT danışmanlarımız, IT altyapısı sağlayan iş ortaklarımız, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşabilmekteyiz.
4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Kanun’un 7’nci maddesine göre, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Muayenehanemiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için zorunlu ve gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ilgili kişinin varsa başvurusuna uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilecektir. Kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

5. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
•     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•     Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•     KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
•     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.orhanalan.comadresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak; Bağdat Cd. No: 270, Kat: 3 Daire: 10 34728 Kadıköy/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir; noter aracılığıyla gönderebilir yahut dr.orhanalan@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

Aydınlatma Metni Hakkında

Çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Op. Dr. Orhan Alan olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için Op. Dr. Orhan Alan adresinde “ Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığını incelemenizi tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Genel Olarak

Op. Dr. Orhan Alan olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

– Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

– Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

– Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tarafımıza site üzerindeki mail adresinden iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.